Polskie wycieczki fakultatywne po Dominikanie

Regulamin

§ 1. Znaczenie wyrażeń użytych w Regulaminie

Znaczenie wyrażeń użytych w Regulaminie jest następujące:

 1. Usługa – usługi turystyczne realizowane na terenie Republiki Dominikany, w tym wycieczki fakultatywne, sesje fotograficzne, transfery lokalne i śluby, szczegółowo opisane na stronie www.rico-travel.com
 2. Zakup Usług – rezerwacja Usług i ich opłacenie przez Klienta
 3. Klient - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która za pośrednictwem strony dokonuje Zakupu Usług.
 4. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która będzie korzystała z Usługi. Klient może, ale nie musi być Uczestnikiem.

§ 2. Zakres Usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Zakupu Usług dokonywanych za pośrednictwem strony www.rico-travel.com
 2. Zakres i ceny Usług są szczegółowo opisane na stronie www.rico-travel.com
 3. Warunkiem dokonania Zakupu Usług jest akceptacja przez Klienta zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient dokonując akceptacji Regulaminu dokonuje jej w imieniu własnym i/lub Uczestników w imieniu których dokonuje Zakupu Usług. Po dokonaniu Zakupu Usług, Klient jest zobowiązany do przekazania Uczestnikom wszelkich informacji dotyczących Usługi i dokonania wszystkich płatności za zarezerwowane Usługi.

§ 3. Zakup Usług

 1. Zakupu Usług dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza na stronie www.rico-travel.com/kontakt-rezerwuj , akceptacji Regulaminu oraz dokonania płatności. Zakup Usługi jest równoznaczny z udzieleniem  pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami i danymi w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi.
 2. Przed dokonaniem Zakupu Usług, Klient powinien szczegółowo zapoznać się z zakresem poszczególnych Usług znajdującym się pod adresem www.rico-travel.com .
 3. Klient podczas Zakupu Usług zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz prawdziwych danych.
 4. Po dokonaniu Zakupu Usług, Klient, otrzyma na wskazany adres e-mail Voucher potwierdzający Zakup Usług.
 5. W przypadku dokonania Zakupu Usług i opłacenia ich w formie Przedpłaty (szczegółowo opisanej w § 7 punkt 4a), Klient zobowiązany będzie do dopłaty pozostałej części kwoty w gotówce najpóźniej w dniu realizacji Usługi.
 6. W przypadku Zakupu Usług poprzez opłacenie wysłanego linka powiązanego ze stroną www.tropicalsun.pl klient akceptuje regulamin ze strony rico-travel.com

§ 4. Wykonanie Usług

 1. Organizator to podmiot dominikański realizujący Usługę. Za realizację Usług na terenie Republiki Dominikany odpowiedzialne jest dominikański podmiot (w zależności od rodzaju usługi). Wszyscy Organizatorzy są licencjonowanymi organizatorami turystycznymi zarejestrowanym na terenie Republiki Dominikany.
 2. Na prośbę Klienta zostanie przekazana informacja jaki podmiot jest organizatorem danej usługi. W tej sprawie wystarczy napisać email na adres info@rico-travel.com
 3. Klient ma możliwość bez dodatkowych kosztów przełożyć wykupioną Usługę, pod warunkiem poinformowania o takiej potrzebie najpóźniej na 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Możliwość dokonania takiej zmiany jest uzależniona od dostępności miejsc w interesującym Klienta terminie. Prośbę o zmianę terminu należy wysyłać na adres info@rico-travel.com .
 4. Klient ma prawo zrezygnować z Usługi pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci nie później niż na 24 godziny przed godziną zbiórki. Rezygnację należy przesłać na adres mailowy info@rico-travel.com. W przypadku w pełni opłaconej Usługi, zgłoszenie rezygnacji w wyznaczonym terminie uprawnia do zwrotu 50% ceny Usługi.
 5. W przypadku rezygnacji, Przedpłata za Usługę nie podlega zwrotowi (zastosowana forma zadatku).
 6. W przypadku gdy Klient nie doleci do Dominikany z powodów niezależnych od niego możliwy jest zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedstawienie potwierdzenia anulacji wczasów.
 7. W przypadku otrzymania dodatkowych zniżek od cen obowiązujących na stronie www.rico-travel.com warunkiem ich zastosowania jest fakt, że na wszystkich zarezerwowanych wycieczkach będą uczestniczyć wszystkie osoby z rezerwacji.
  W przeciwnym razie dodatkowe zniżki zostaną anulowane.

§ 5. Termin realizacji Usług

 1. Klient dokonujący Zamówienia Usług, powinien wskazać preferowany termin realizacji Usługi.
 2. Jeżeli Klient nie wskaże terminu, Organizator sam przydzieli termin wykonania Usługi, uwzględniając przy tym podane przez Klienta daty pobytu, dostępność wolnych miejsc i optymalne rozłożenie terminów wykonywanych Usług.
 3. O planowanych datach i godzinach rozpoczęcia Zakupionych Usług, Klient zostanie poinformowany na przesłanym na wskazany adres e-mail Voucherze potwierdzającym Zakup Usług.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia lub odwołania określonej Usługi (brak wystarczającej liczby chętnych, warunki atmosferyczne, czynniki niezależne od Organizatora, etc.).
 5. Jeżeli Klient w związku z przełożeniem daty wykonania Usługi nie weźmie w niej udziału (po ówczesnym poinformowaniu Organizatora mailowo na adres info@rico-travel.com tego samego dnia, w którym otrzymał informację o zmianie), to otrzyma zwrot kwoty zapłaconej z tytułu danej Usługi.
 6. Wymienione godziny zbiórek i powrotów dotyczące poszczególnych Usług są szacowane i mogą się zmienić w zależności od: natężenia ruchu, warunków pogodowych oraz innych zdarzeń losowych. O wszelkich zmianach Uczestnicy są informowani na bieżąco na podane podczas Zakupu Usług dane kontaktowe.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Usługi oraz za szkody powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta błędnych i/lub nieprawdziwych informacji, mających wpływ na Zakup Usług i ich realizację, w tym:
  a) Dokonania Zakupu niezgodnego z rejonem w którym przebywa Uczestnik
  b) Braku możliwości kontaktu z Klientem przed wyjazdem oraz podczas pobytu w Dominikanie (poprzez np. podanie błędnego numeru telefonu kontaktowego, wyłączenie telefonu kontaktowego lub nie odczytywanie wiadomości komunikacyjnych w dniu poprzedzającym realizację zarezerwowanych Usług). Klient zobowiązany jest do zapewnienia warunków umożliwiających bezproblemowy kontakt z nim ze strony Organizatora w dniu poprzedzającym realizacje Usługi oraz w dniu realizacji Usługi.
 2. Ze względu na specyficzne uwarunkowania realizacji Usług takie jak, środki transportu czy odwiedzane miejsca, w przypadku osób, które na czas realizacji Usługi będą chciały zabrać ze sobą wózki dla dzieci, Klient przed dokonaniem Zakupu zobowiązany jest do uzyskania informacji czy istnieje taka możliwość. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, Klient przed dokonaniem Zakupu zobowiązany jest do uzyskania informacji na możliwość skorzystania z Usługi.
 3. W przypadkach, gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. nie stawienie się o określonej godzinie w miejscu zbiórki lub pojawienie się podczas zbiórki pod silnym wpływem alkoholu lub środków odurzających) nie dojdzie do realizacji Usługi, płatność za Usługę nie podlega zwrotowi. W przypadkach, gdy w trakcie trwania Usługi, Uczestnik znajdzie się pod silnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia będące konsekwencją działań wykonywanych pod wpływem tych środków. Organizator może również przerwać świadczenie Usługi jeżeli zachowanie Uczestnika, w sposób istotny ma wpływ na jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo i komfort pozostałych Uczestników Usługi.
 4. Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia sił wyższych, mających wpływ na realizacje Usługi.
 5. Z przyczyn niezależnych od Organizatora, o których mowa w punkcie 4, punkty programu wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie.

§ 7. Cennik i Sposób płatności

 1. Cennik poszczególnych Usług realizowanych na terenie Republiki Dominikany jest dostępny na stronie internetowej www.rico-travel.com
 2. Ceny podane na w/w stronie dotyczą osób dorosłych oraz oddzielnie dzieci. W przypadku, gdy cena za dziecko jest inna aniżeli za osobę dorosłą, jej wysokość oraz graniczny wiek podany jest w opisie danej Usługi.
 3. Ceny mogą podlegać zmianom w zależności od prowadzonych akcji promocyjnych, przy czym dla Klienta wiążąca jest cena obowiązująca w momencie dokonywania Zakupu Usług.
 4. Poprzez stronę www.rico-travel.com Klient dokonuje przedpłaty za Usługę.  Strona internetowa jest dzierżawiona przez Tropical Sun sp. z o.o. I to ten podmiot jest odbiorcą płatności. Jednocześnie Tropical Sun sp. z o.o. jest tylko pośrednikiem w sprzedaży, a nie Organizatorem, dlatego pozostałą kwotę Klient winien zapłacić Organizatorowi w dniu, w którym odbywa się Usługa.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług należy kierować na adres info@rico-travel.com. Na wniosek Klienta (wyslanie prośby na adres info@rico-travel.com) zostaną przekazane pełne dane Organizatora.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu: a) zawarcia i wykonania umowy o usługę pośrednictwa wizowego, o której mowa w § 1 - na podstawie art. 6 ust.1b) RODO, b) marketingu - w przypadku, jeśli taka zgoda została wyrażona - na podstawie art. 6 ust.1a) RODO, c) załatwienia ewentualnej reklamacji dotyczącej zawartej umowy o usługę - na podstawie art. 6 ust. b RODO, d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO; interesem tym jest ewentualna dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 3. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie.
 4. Dane Klienta będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie.
 5. Okres przechowywania danych nie będzie dłuższy niż: dla danych przetwarzanych w celu marketingu – do czasu wycofania zgody, dla danych przetwarzanych w celu wykonania umowy, a także dla danych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - 11 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się realizacja umowy,
 6. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta - wobec przetwarzania jego danych.
 7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych - Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A. Komunikacja z osobami, których dane dotyczą prowadzona jest bez zbędnej zwłoki. Udzielenie żądanej informacji nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym administrator danych poinformuje pocztą tradycyjną lub elektronicznie.
 8. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  a) pobrać opłatę według reguł zawartych w art. 12 ust. 5a RODO, albo
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Administrator danych może także, według reguł zawartych w art. 15 ust. 3 RODO, pobrać opłatę za dostarczenie kolejnych kopii danych podlegających przetwarzaniu.